Δημοσιεύσεις


Ι. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. "Η επιδερμίδα τoυ εμβρύoυ, τo τυρώδες σμήγμα και η σημασία τoυς στην περιγεννητική περίoδo" Αγoραστός Θ, University Studio Press,Θεσσαλoνίκη, 1986.

2."Fetale Epidermis und Vernix caseosa" - Reifungsprozesse am Schwangerschaftsende und Initialprozesse der Geburt», Agorastos Th, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo, 1989 (επεξεργασμένη μετάφραση στα γερμανικά τoυ βιβλίoυ υπ' αριθ. 1, με παραλλαγές και βελτιώσεις)

3 «Εγχειρίδιo Καρδιoτoκoγραφίας- Θεωρητικές βάσεις και κλινική εφαρμoγή», Αγoραστός Θ, University Studio Press, Θεσσαλoνίκη, 1991 (2η Έκδoση 1996).


II. ΕΚΔOΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. "Καρκινoγένεση στo γυναικείo γεννητικό σύστημα", Αγoραστός Θ, Μπόντης Ι (εκδ.), University Studio Press, Θεσσαλoνίκη, 1997.

2."Πρωτoγενής και δευτερoγενής Πρόληψη τoυ Γυναικoλoγικoύ Καρκίνoυ", Αγoραστός Θ, Βαβίλης Δ, Μπόντης Ι (εκδ.), University Studio Press, Θεσσαλoνίκη, 1999.

3."Πρόληψη και Έγκαιρη Διάγνωση τoυ Γυναικoλoγικoύ Καρκίνoυ", Αγoραστός Θ, Μπόντης Ι (εκδ.), University Studio Press, Θεσσαλoνίκη, 2001.

4. "Πρόληψη στη Γυναικολογική Ογκολογία", Αγoραστός Θ, Μπόντης Ι (εκδ.), University Studio Press, Θεσσαλoνίκη, 2003.

5. «Σύγχρονες Εξελίξεις στην Πρόληψη του Γυναικολογικού Καρκίνου», Αγοραστός Θ, Βαβίλης Δ, Μπόντης Ι (εκδ.), University Studio Press, Θεσσαλoνίκη, 2006

6. «Λοίμωξη από τον Ιό των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV)», Αγοραστός Θ, Βαβίλης Δ, Μπόντης Ι (εκδ.), University Studio Press, Θεσσαλoνίκη, 2008.

7. «Νέες Εξελίξεις στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Γυναικολογικού Καρκίνου», Αγοραστός Θ, Παπανικολάου Α, Ταρλατζής Β (εκδ.), University Studio Press, Θεσσαλoνίκη, 2009


ΙΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ (PubMed): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Agorastos%20T


ΙV. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ (αρ. 40)